Δώρο Χριστουγέννων - Ποιοι το δικαιούνται & πώς υπολογίζεται

Το δώρο Χριστουγέννων καθιερώθηκε με τον Α.Ν 1771/51. Με την υπ’ αριθμ. 19040/81 Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 742 τεύχος Β/9-12-81) ρυθμίζονται οι διαδικασίες, ο τρόπος και όλα τα σχετικά για την χορήγηση του.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη του ιδιωτικού τομέα από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η  Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου εις χρήμα ενώ μπορεί να καταβληθεί και νωρίτερα.

Βάση Υπολογισμού

Για τον υπολογισμό του δώρου λαμβάνεται υπ’όψη ο τρόπος αμοιβής (ημερομίσθιο, ωρομίσθιο η μισθός) και ο χρόνος απασχόλησης του εργαζόμενου.

Βάση υπολογισμού αποτελούν οι αποδοχές κατά την 10η Δεκεμβρίου ενώ  αν η εργασιακή σχέση λυθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία , το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβλήθηκαν την ημέρα λύσης της εργασιακής σχέσης.

Ως καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο λογίζεται το σύνολο των τακτικών αποδοχών , συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών επιδόματος αδείας , καθώς και κάθε άλλη παροχή (σε χρήμα ή σε είδος) εφ’ όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη  περιοδικά κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα εντός του έτους.

Στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση δεν διαρκέσει  ολόκληρο το διάστημα από  1η Μαΐου έως και 31η  Δεκεμβρίου ο εργαζόμενος θα λάβει μέρος του δώρου Χριστουγέννων που θα υπολογιστεί ως 2/25 του μηνιαίου μισθού(μισθωτός) ή 2 ημερομίσθια(ημερομίσθιος) για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. 

Για τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων δεν υπολογίζονται και αφαιρούνται από το συνολικό χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης:
• Οι ημέρες της άδειας άνευ αποδοχών
• Οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες ο εργαζόμενος έλαβε επιδότηση από τον ασφαλιστικό του φορέα
• Οι ημέρες ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας (ΟΑΕΔ)
• Οι ημέρες αδικαιολόγητης απουσίας και των απεργιών.

Αντίθετα υπολογίζονται και δεν αφαιρούνται από το χρονικό διάστημα από 1/5 μέχρι 31/12:
• Οι ημέρες απουσίας των γυναικών πριν (56 ημ.) και μετά (63 ημ.) τον τοκετό
• Οι ημέρες άδειας των σπουδαστών για συμμετοχή στις εξετάσεις
• Οι ημέρες άδειας για λουτροθεραπεία, που έχουν χορηγηθεί από την αρμόδια επιτροπή του ασφαλιστικού οργανισμού

1.ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο εργαζόμενος που απασχολήθηκε καθ όλο το χρονικό διάστημα  1ης  Μαΐου έως 31ης Δεκεμβρίου , δικαιούται  ολόκληρο το δώρο  ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό (μισθωτός)  ή 25 ημερομίσθια(ημερομίσθιος) προσαυξημένα με την αναλογία του συντελεστή επιδόματος αδείας που ανέρχεται στο 0,041666.

 

2.ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ο εργαζόμενος της κατηγορίας αυτής που απασχολείται κάθε μέρα με μειωμένο ωράριο θα πάρει ως δώρο Χριστουγέννων ότι και ο πλήρως απασχολούμενος βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησής του, αποδοχών.

 Ο εργαζόμενος με πλήρες ωράριο/ημέρα αλλά λιγότερες ημέρες τη βδομάδα, θα πάρει ως Δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια

3.ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

Οι αμειβόμενοι με ωρομίσθιο, θα λάβουν Δώρο Χριστουγέννων με βάση το μέσο όρο των αποδοχών για το διάστημα από 1/5 έως 31/12.
Συγκεκριμένα θα διαιρεθεί το σύνολο των αποδοχών που έλαβε ο εργαζόμενος το παραπάνω χρονικό διάστημα, δια του αριθμού των ημερών που εργάσθηκε στο διάστημα αυτό.
Το ποσό που προκύπτει είναι το μέσο ημερομίσθιο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των δικαιούμενων ημερομισθίων ως Δώρο Χριστουγέννων.

 

4. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος για την περίοδο 1/5 έως 31/12 έχει υπογράψει δύο (2) συμβάσεις μία (1) πλήρους απασχόλησης και μία (1) με μειωμένη απασχόληση, (όχι αλλαγή αλλά νέα σύμβαση) το δώρο Χριστουγέννων, θα υπολογιστεί χωριστά για κάθε περίοδο και με καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, εκείνο της ημέρας λύσης της εργασιακής σχέσης για την πρώτη σύμβαση και το ημερομίσθιο (μισθό) της 10ης Δεκεμβρίου για την τελευταία σύμβαση.

 

5. ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ Τ.Ε.Ι. ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Οι σπουδαστές των ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης δεν δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων (Απόφ. Ε5/1797/1986 των Υπ. Εθνικής Παιδείας - Θρησκευμάτων και Εργασίας).