Δώρο Πάσχα : ποιοί δικαιούνται και πως υπολογίζεται

Δώρο Πάσχα δικαιούνται οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε οποιοδήποτε εργοδότη (Υ/Α 19040/1981).

Οι αποδοχές του δώρου Πάσχα είναι ίσες με το μισό του μηνιαίου μισθού τους ( 12,5 ημερομίσθια ) για όσους αμείβονται με μισθό η με 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το δώρο υπολογίζεται ολόκληρο για όσους απασχολήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Απριλίου κάθε έτους .

Σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης που λύθηκε πριν την 30η Απριλίου , οι αποδοχές είναι ίσες με το 1/30ο του μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης από την 1η Ιανουαρίου έως την λύση της απασχόλησης .

Πχ. μισθωτός απασχολήθηκε από την 1η Ιανουαρίου έως και την 20η Μαρτίου με μηνιαίο μισθό 586,08 €. Οι συνολικές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης του είναι 79
Οι δικαιούμενες ημέρες ως προς τις αποδοχές δώρου είναι 79/8 = 9,875 .
Το ημερομίσθιο του είναι (586,08*1 / 30 ) 19,536 € και
Οι αποδοχές του δώρου είναι( 19,536*9,875) 192,92 € * 1,04166 = 200,95 €

Αν η απασχόληση γίνεται με όρους εκ περιτροπής εργασίας ( πλήρες ωράριο ανά ημέρα αλλά λιγότερες ημέρες την εβδομάδα) για κάθε δεκατρείς(13) ημέρες εργασίας αναλογούν δυο(2) ημερομίσθια ως αποδοχές για το δώρο Πάσχα.

Αν η απασχόληση είναι ωρομίσθια (διαλείπουσα απασχόληση χωρίς σταθερό αριθμό ωρών), το Δώρο Πάσχα θα υπολογιστεί με βάση το μέσο όρο των αποδοχών. Το σύνολο των αποδοχών διαιρείται με του αριθμού των ημερών εργασίας και το ποσό που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των δικαιούμενων ημερομίσθιων ως Δώρο Πάσχα όπως προαναφέρθηκε (ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης / 8) .
Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται με την αναλογία του επιδόματος άδειας (Χ 0,04166)

Σύμφωνα με το άρθ. 10 της ΚΥΑ 19040/1981, το δώρο (επίδομα) Πάσχα, καταβάλλεται στους εργαζόμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας έως την Μεγάλη Τετάρτη.
Ο εργοδότης όμως μπορεί να παρακρατήσει το ποσό που αναλογεί στο δώρο από την Μ. Τετάρτη μέχρι 30 Απριλίου και να το αποδώσει την ημερομηνία αυτή.

Το παρόν αποτελεί ένα συνοπτικό οδηγό για τον τρόπο υπολογισμού του δώρου Πάσχα .