Πληρωμές μέσω καρτών . Προϋποθέσεις για το αφορολόγητο - μείωση φόρου .

Από 1-1-2017 , για να έχει κάποιος δικαίωμα στο αφορολόγητο ποσό για τα εισοδήματά του από μισθωτή εργασία ή συντάξεις (συμπεριλαμβανομένων και των αγροτών που θα φορολογούνται ως μισθωτοί) , θα πρέπει να πραγματοποιεί συναλλαγές οι οποίες θα εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά αναφέρουμε κάρτες , χρήση ηλεκτρονικού πορτοφολιού κλπ.

Το ποσό ελάχιστης δαπάνης ηλεκτρονικών συναλλαγών ή πληρωμής μέσω κάρτας κλπ , προσδιορίζεται από το ύψος των εισοδημάτων που αποκτούνται εντός του έτους σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα :

- Για εισόδημα από 1 - 10.000,00 ευρώ , με ποσοστό 10 %

- Για εισόδημα από 10.000,01 - 30.000,00 με ποσοστό 15%

- Για εισόδημα άνω των 30.000,01 ευρώ με ποσοστό 20%

Το ανώτατο όριο αποδείξεων ορίζεται στις 30.000 ευρώ .

Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής για την πραγματοποίηση των δαπανών εξαιρούνται οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση, οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Για τους παραπάνω φορολογούμενους (70 ετών και άνω, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% κλπ) απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων (σ.σ όχι με πλαστικό χρήμα) ίσης αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα.

Αν δεν καλύπτεται το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό της παραπάνω κλίμακας, τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που προκύπτει από τη θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού, πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22%.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προσκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δαπανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.

Τι ισχύει για τις ιατρικές - φαρμακευτικές δαπάνες των φορολογούμενων :

- η εξόφλησή τους θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη χρήση κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής , έτσι ώστε να ισχύει κανονικά η μείωση φόρου ύψους 10% των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορολογούμενου.
Το ποσό της μείωσης του φόρου ανεξαρτήτως του ποσού των εξόδων δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

Προσοχή: Οι μειώσεις του φόρου για ιατρικές δαπάνες και δωρεές, στο πεδίο εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων δεν συμπεριλαμβάνουν μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους, αλλά όλους τους φορολογούμενους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν.

Για τις καταναλωτικές δαπάνες , δεν επιτρέπεται εξόφληση με μετρητά για συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων αξίας μεγαλύτερης των 500 ευρώ.